Hüsrev Kethüdâ Dârülhadîsi

Yerleşim Yeri: İstanbul/Vefa Lisesi’nin karşısında, Kovacılar Caddesi’yle Taş Tekneler Sokağı’nın köşesinde

Kurucusu: Hüsrev Kethüdâ

Mimarı:

Yapılış Tarihi: 973/1565

Pâyesi:

Tanıtımı: Ekrem Hakkı Ayverdi, Molla Hüsrev Mescidi’nden bahsederken; “Vefa Lisesi’nin karşısında, Kovacılar caddesiyle Taş Tekneler sokağının köşesinde olup, Molla Hüsrev’in İstanbul‘daki üç camiinden biridir” dedikten sonra şu bilgiyi kaydeder: “Mescidin yanında, Taş Tekneler sokağı içinde; Hüsrev Kethüda Dârülhadisi, karşısında Sebil’i, ona bitişik Etmekçi Ahmed Paşa Medresesi bulunmaktadır.”[1] Cahid Baltacı ise, bir yerde Hüsrev Kethüdasi Medresesi’nden,[2] bir başka yerde de Hüsrev Kethüda Darülkurrası’ndan bahsetmekte,[3] fakat Hüsrev Kethüda Dârülhadisi’nden bahsetmemektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne atfen Darülkurranın 973/1565 tarihinde yapıldığını kaydeden Baltacı’nın verdiği bilgiler ile, Ayverdi’nin tespiti, sanki aynı nesnenin farklı anlatımı gibi geliyor. Bu durum, medrese ile ilgili araştırmanın daha da derinleştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

—————————————————————————————————————————————————

Bu yazı Dârülhadis Araştırma Projeleri kapsamında yayın hazırlıkları halen devam etmekte olan “Osmanlı İlim Geleneğinde İstanbul Dârülhadisleri ve Müderrisleri” başlıklı çalışmadan alınmıştır.

[1] Ayverdi, a.g.e., III, 462-463.

[2] Cahit Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s. 253-254.

[3] Cahit Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s. 608.