Yerleşim Yeri: İstanbul/Vefa

Kurucusu: Molla Güranî

Mimarı:

Yapılış Tarihi: 889/1494

Payesi: 15 akçeli

Tanıtımı: Bu Dârülhadîs İstanbul‘ın Vefa semtinde kurulmuştur. Ekrem Hakkı Ayverdi, bu Dârülhadisi değerlendirirken şöyle demektedir: “Tahrir defterinde Molla Güranî‘nin bütün vakıfları, mescidi bahsinde toplanmıştır. Hazret-i Guranî’nin vakfiyesi, vefatından 4 sene evvel, 889 Rebiülevvel aynın sonunda (Kanun-i Sani/Ocak 1494 başı) tescil edilmiştir. Bir de Dârülhadis, yanında müderrisin ikametine bir ev tahsis etmiştir; bundan, medresenin Dârülhadîs olduğu manası çıkar. İraddan, müderrise 15, talebeye 5, imama 4, müezzine 3 akçe… Verilmesi şart edilmiştir. Cahid Baltacı ise, “Molla Güranî Medresesi” başlığı altında bu medreseyi genişçe tanıtarak “Vakfiye’deki Dârülhadîs ifadesinden, bunun bir Dârülhadîs olduğu çıkarılabilirse de, yapılan bütün tevcihlerin, medrese olarak yapıldığı görülmektedir. Belki Dârülhadîs olarak yapılmış ve sonradan medreseye çevrilmiştir, yorumunu yapar. Bunun dışında İstanbul’da Vefa semtinde 889/1484 tarihinde kurulmuş Molla Güranî Dârülhadîs Medresesi’nin vakfiyesinin de bulunduğu ile ilgili bilgiler de mevcuttur.