Ali Yakup Cenkçiler – hatıra kitabı

Ana Sayfa/Ali Yakup Cenkçiler - hatıra kitabı

ALİ YAKUB HOCAM

2022-07-30T21:49:54+03:00

Cüneyd Zapsu İlk dördü rahmetli olan pederim Mustafa Pertev Zapsu, Tevfik Demiroğlu, Abdurrahman Gürses Hoca (Beyazıt Camii), Ali Yakub Hoca ve Emin Hoca (Saraç), Sabri Özpala Ağabey ayda en az bir defa bizim Maçka’daki evde veya yazın da Celâliye’deki yazlığımızda bir araya gelirler, yemek yenir, sohbetler edilirdi.  Biz Ağabeyim Aziz ile birlikte, ilk seferler babamın zoru ile (delikanlı olarak “yaşlılarla” bir gece geçirmek ters geliyordu tabii) ama sonra severek isteyerek bu toplantılara katılma şeref ve zevkine nail olabildik.  Abdurrahman Hoca ve Tevfik amca tarih deryası idiler. Cumhuriyet kuruluş tarihini ders kitaplarında olmayan şekillerde anlatırlardı. Tevfik amca her zaman dümdüz, direk [...]

ALİ YAKUB HOCAM2022-07-30T21:49:54+03:00

HOCAM ALİ YAKUB EFENDİ

2022-05-21T23:21:50+03:00

HOCAM ALİ YAKUB EFENDİ Osman Öztürk Fani dünya için, ikbal hırsı ile dininden, imanından ve davasından taviz veren dim alimleri, tarihin her devrinde varola gelmiştir. Ancak bugünkü kadar mebzulmiktarda da zannederim hiç görülmemiştir. İşte merhum Ali Yakub Cenkçiler Hocamız, günümüzün dünyalık endişe taşımayan, ikbal, yükselme, işbaşında kalma, şöhret sahibi olma gibi dince merdud şeyler peşinde koşmayan ender hoca efendilerden birisidir.  Türkiye’de şer’î ilimlerin tahsil olunduğu medreseler kapatılmakla beraber Yugoslavya’da devam etmesi sesebiyle; merhum hocamız memleketi olan Kosova-Gilan’da medrese tahsili yapmış müteakiben İslâm âleminin şöhretli ilim yuvası el-Ezher’de tahsile devam için 1936’da hicreti ihtiyar ederek Kahire’ye gitmişti. O günkü Mısır bambaşka [...]

HOCAM ALİ YAKUB EFENDİ2022-05-21T23:21:50+03:00

BİR YILDIZ DAHA KAYDI

2022-02-24T21:33:59+03:00

Kadir Mısıroğlu “Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.” Hadis-i Şerif meâli Ulemâ –tâbir-i mahsûsu ile- vereset-ül enbiyadır. Yani onlar, peygamberlerin yol ve dâvâlarını devam ettirirler. Fakat, bu hizmetin ifâsına müteallik şartlar, her zaman ve mekânda aynı değildir. Olmamıştır ve olamaz… Zira, cemiyetlerin hak ve bâtıla istidâd ve temâyulleri –çeşitli tesirler altında- her devirde değişir ve pek büyük farklılıklar gösterir.  Böyle olmakla beraber, enbiyaya hakkıyla vâris olan âlim ve mücâhid kimseler, hemen hemen dâima ve evveliyetle çile ve meşakkate maruz kalmışlardır. Zira, insanlığın sapıklığa meylinin şiddeti, bilfarz yirmidört değil de –alâ rivâyetin- yüz yirmi dört bin (!..) peygamber göndermiş olmasıyla sabit ve [...]

BİR YILDIZ DAHA KAYDI2022-02-24T21:33:59+03:00

DEĞERLENDİRİLEMEYEN BİR ÂLİMİMİZDİ

2022-01-28T17:14:57+03:00

Ali Rıza Demircan İslâmî kaynaklara inebilen bilgili, şuurlu ve amelli ilim adamları, müslüman toplumların en büyük ve en önemli varlık­larıdır. Çünkü müslümanlar Dinlerinin kaynaklarını oluşturan Kur’ân ve Sünnet’le genelde onlar aracılığıyla irtibat kurarlar. Nasıl inanacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, nasıl ilişkiler kuracaklarını ve nasıl tavır koyacaklarını onlardan öğrenirler. Böylece dünya ve âhiret saadetleri için vasat oluşturmuş olurlar. İslâm âlimlerinin azlığı, çoğaltılmaları için gayret gösterilme­yişi ve de var olanlarından gereğince yararlanılmayışı, müs­lüman toplumların düzeysizliğiği veya bir fetret devri geçirildiğini gösterir. Ali Yakub Cenkçiler hocamız, toplumumuzun İslâm alimle­rine en ziyade muhtaç olduğu bir dönemde yaşamış olmasına rağmen maalesef gereğince değerlendirilememiş, nafa­kasını temin edebilmek için [...]

DEĞERLENDİRİLEMEYEN BİR ÂLİMİMİZDİ2022-01-28T17:14:57+03:00

İLMİN MEÇHUL ASKERİ ALİ YAKUB HOCA (Rh.A.)

2021-12-02T13:25:47+03:00

Mustafa Ballı 21 Mayıs 1988’de Hakk’ın rahmetine kavuşan Ali Yakub hocamız hakkında neşredilecek kitap için, birkaç hatıramı yaz­mam istendiğinde, ehli kalem olmadığımdan, önce tereddüt ettim, fakat Mürebbimiz rahmetli Mehmet Zâhid Kotku hocamızın “Arkadaşlık peki demekle kaimdir” sözünü hatırla­yarak şu birkaç satırı yazmayı cür’et ettim. İnşaallah rahme­te vesile olur. Merhum Ali Yakub hocamızı 1968 yılında bir arkadaşımın götürdüğü, Fatih’te Emir Buhârî Camii’nde okuttuğu İmam Gazâlî’nin meşhur eseri İhyâu ulûmi’d-dîn’i dinlemek için gitti­ğimde tanıma şerefine erdim. Kendisine has Arnavut lehçesi ile iki sayfalık dersi lime lime ederek alışmadığımız güzellikte zihinlerimize nakşediyordu. Dersi takip eden genellikle hoca, asistan ve talebe arkadaşlar kendi getirdikleri metinler üzerinde not [...]

İLMİN MEÇHUL ASKERİ ALİ YAKUB HOCA (Rh.A.)2021-12-02T13:25:47+03:00

Bağlandığım Hatıralarda HOCAM ALİ YAKUB HOCAEFENDİ

2021-10-18T18:07:34+03:00

Süleyman Zeki Bağlan Böyle güzel insanları anmak ne hoş. Sebeb olanlara sonsuz teşekkürler. Rumeli’nin o kasırga dolu havasından ayrılıp, bir ilim mer­kezi olan Kahire’de kendini bulan hocam, Zâhid Kevserî ve Mustafa Sabri efendi gibi Daru’l-hilafe’de yetişip, kopup gelen dev Osmanlı alimleriyle karşılaşır. “Bir gün Sabri efendinin oğlu İbrahim efendiyle Kahire’de yürüyorduk. Baktık karşıdan Sabri efendi geliyor. Hâl-hatır ettikten sonra, ‘hocam hazırladığınız Mevkıfu’l-ilm isimli eseri­nizi neşretseniz ne iyi olur’ dedim. ‘Müsveddeleri duruyor. Gel. Tasnif et. Yayınlansın’ dedi. Evine gittik. Çalışmayı yaptım. Eser çıkarken bana teşekkür yazdı. Rahatsızlığı sırasında, ‘ben Türkçe’ye tercüme edeyim, biri yazsın, neşrolur’ diyordu. Arab­ça’ya elyak bir arkadaş bu işe [...]

Bağlandığım Hatıralarda HOCAM ALİ YAKUB HOCAEFENDİ2021-10-18T18:07:34+03:00

ALİ YAKUB EFENDİ HOCAMIZ HAKKINDA KIRIK-DÖKÜK BİRKAÇ SÖZ

2021-09-26T16:16:02+03:00

Ahmet Turan Arslan* NE ZAMAN VE NASIL TANIDIM? Bu suâli cevaplandırmak için İmam Gazâlî’nin İhyâu ulûmi’d-din adlı eserinin baş tarafına kaydetmiş olduğum notuma tekrar bakmam gerekti. Merhum hocamızın İhyâ kitabı­nı okutmaya ne zaman başladığını kesin tarifiyle bilemeyeceğim ama ben kendi nüshama şunu yazmışım: “... 13 Safer 1394 h./7 Mart 1974 m.”. Demekki, buna yakın bir tarihte de hocamızın huzurunda bu kitabı okumaya başlamışım. O’nun çok muhterem ve kıymetli bir zât olduğunu, derslerine katılmamızın faydalı olacağını ise, kendisinin İstanbul’daki yakın (belki de en yakın) dostu olan muhterem Emin Saraç hocamdan (“Ali Yakub Ağabey”inin ifâdesiyle “Hâfız Emin”den) öğrenmiş olduğumu ise iyi hatırlıyorum. Ondan [...]

ALİ YAKUB EFENDİ HOCAMIZ HAKKINDA KIRIK-DÖKÜK BİRKAÇ SÖZ2021-09-26T16:16:02+03:00

EMİN SARAÇ HOCAEFENDİ İLE “ALİ YAKUB ABİ”Sİ ÜZERİNE

2021-07-25T10:37:28+03:00

EMİN SARAÇ HOCAEFENDİ İLE “ALİ YAKUB ABİ”Sİ ÜZERİNE Konuşan: Necdet Yılmaz* Hocam, Mısır’a gidişiniz ve burada Ali Yakub Efendi ile karşılaşmanız nasıl oldu? Biz 1950’nin bidayetinde, hatta seçimler henüz olmamıştı ki, o seçim hengamesinde Türkiye’den çıkıp Bağdat’a gittik. Biz Bağdat’ta iken seçim olmuştu. Burada iken müjde haberini duyduk. İslâm dünyasında, hele ezân-ı Muhammediye’nin Arapça okunması büyük bir hadise olmuştu. Ondan sonra Şam’a gittik. Şam’a gittiğimiz zaman Ramazan-ı şerifti. Ramazan’da birkaç gün kaldıktan sonra oradan vize aldık, Mısır’a gittik. Mısır’da ilk ziyaret ettiğim kişi Zâhid Efendi (Zâhid Kevserî) olmuştur. Zâhid Efendi’ye birinci defasında değil de ikinci defa gittiğimde, “kimlerle görüşeceğim, bilmiyorum, canım sıkılıyor” [...]

EMİN SARAÇ HOCAEFENDİ İLE “ALİ YAKUB ABİ”Sİ ÜZERİNE2021-07-25T10:37:28+03:00

ALİ YAKUB HOCANIN DÜNYASI

2021-06-13T20:50:43+03:00

ALİ YAKUB HOCANIN DÜNYASI Konuşanlar:* İsmail Lutfi Çakan Mustafa Eriş Ahmet Maraşlı Abdullah Sert Hasan Kâmil Yılmaz Ali Yakub Cenkçiler Hoca’yı bir akşam vakti ziyaret ettik. Kısa süre önce önemli bir rahatsızlık geçirmiş olmasına ve tedavisi halen devam etmesine rağmen, bizleri kabul etme nezaketini gösterdi. Emin Saraç Hoca’nın tavassutlarıyla gerçek­leşen bu sohbette, bir Balkanlı müslümanın 74 yıllık İslâmla içli dışlı hayatına sığan hadiseleri dinledik. Hoca’nın değer­lendir­melerini, hadiselere bakış açısını dinleme, tesbit etme fırsatını bulduk. Sizlere iki saati aşkın bu sohbetten bazı notlar sunmak istiyoruz. BALKANLARDA BİR MÜSLÜMAN AİLE Ali Yakub Hoca, Üsküp’e bağlı Gilan kasabasında Arnavut bir anne-babadan dünyaya gelmiş. Yıl 1913. [...]

ALİ YAKUB HOCANIN DÜNYASI2021-06-13T20:50:43+03:00

Ali Yakub Hoca ile Arapça Üzerine

2021-04-22T22:36:05+03:00

Ali Yakub Cenkçiler Hatıra Kitabı Ali Yakub Hoca ile Arapça Üzerine Röportaj - Şeref Arslan Muhterem hocam, Türk kültür hayatında Arapça’nın öne­mi hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle belirteyim ki, Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra cahiliyetten medeniyete girmişlerdir. Türkler Müslü­manlığı kabul etmeden önce dinle filan alâkaları yok idi. Yani putperest idiler. Tarih-i medeniyette Türk’ün zuhuru medeniyet âleminde yer etmesi İslâmiyet sayesindendir. İslâmiyet’in de Arapça ile ilgisi Kur’ân-ı Kerim sayesinde cahiliyetten mede­niyete erişmişlerdir. Hiçbir medeniyete benzemeyen ve bütün medeniyetlerden üstün olan İslâm medeniyetini meydana getir­diler. Öyle ki; muazzam bir Hukuk-ı İslâmiye meydana getirdiler. Tabii ki Kur’ân-ı Kerim sayesinde... Edebiyat da Kur’ân-ı Kerim ve [...]

Ali Yakub Hoca ile Arapça Üzerine2021-04-22T22:36:05+03:00