OSMANLI MUHADDİSLERİ ANSİKLOPEDİSİ PROJESİ

Projenin Başlığı

 • Osmanlı Dönemi Muhaddisleri ve Eserleri (Osmanlı Muhaddisleri Ansiklopedisi)
 • Kısaltma: OMAP

PROJE SÜRESİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

Başlangıç tarihi:  1 Aralık 2018
Proje süresi:  60 Ay

PROJE BÜTÇESİ

Projenin toplam bütçesi: 300.000

4. DESTEKLEYEN KURULUŞ

Darulhadis İlim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneği

5.PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Selahattin Yıldırım

6.ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Cihan Okuyucu
Dr. Abdullah Yıldırım
Dr. Reşadet Ahmedov
Ahmet Durmaz
Muhammed Talha Sekman

Projenin amacı

  • Osmanlı’da hadis ilmine ve hadis kültürüne verilen önemi ortaya koymak
  • Kapsamlı bir müracaat eseri ortaya çıkarmak
  • Bu eseri Türkçe veya Arapça neşretmek
 • Muhaddislerin
   • Biyografilerinin tespiti
   • Hadis ilmi açısından şahsiyetinin ortaya konulması
 • Değişik özelliklere göre gruplandırılması
 • Eserlerin
  • Tespit ve tanıtımı
  • Hadis ilimlerine dair olanların hadis ilmi açısından tanıtım ve değerlendirilmesi
  • Eserlerin tasnifi

Proje konusu ve kapsamı

Konu Adet
Muhaddis (Anadolu ve Balkanlar) 350
Hadis ile ilgili eserler 600
Diğer eserler 1850
Nüshalar (Yazma ve Matbu) Bilinmiyor

Telif türleri (400 hadis eseri için)

Konu Adet
Şerh 175
Telif 135
Tercüme 46
Haşiye 18
Manzum 9
İhtisar 7
Tahric 6
Tertib 4

Konular(240 hadis eseri için)

Konu Adet
Kırk Hadis 84
Usül  30
Şemail 15
Kudsî hadisler 8
Rical  8
Dua 7
Fezail  7
Sahabe 7
Cihad  5
Hilye  5
Fihrist 4
Mirac  3
Niyet  3
Şevahid    3
İstanbul   2
MevzuHadisler  2

Projenin sağlayacakları

 • Osmanlı muhaddislerinin;
   • Kimlik bilgileri ve biyografileri
   • Farklı niteliklerine göre tasnifleri
   • Biyografisi için kaynaklar
 • Muhaddislerin eserlerinin;
   • İsimleri
   • Kaynakları
   • Tanıtımı
   • Basılı olup olmadıkları
 • Hadisle ilgili eserlerin;
  • Tasnifi
  • Tanıtım ve tahlili, bilimsel değeri
  • Yazma nüshalarının bulundukları yerler
  • Matbu nüshaların basım yerleri ve yılları

Projenin değeri

 • Proje sonrasında ortaya çıkacak çalışma;
  • Osmanlı ile ilgili ilk ansiklopedik çalışma
  • Osmanlı dönemi hadis çalışmaları ile ilgili bütün materyali bir arada bulundurma
  • Sonraki çalışmalar için temel başvuru kaynağı olma

Hadis ilmine katkısı

 • Mevcut tez ve makaleler, belirli dönem, şahsiyet ve eserleri incelemekte
 • Osmanlı’nın hadis ilmine katkıları ile ilgili değerlendirmeler bu çalışmaların ilgili oldukları dönemlerle
  sınırlı kalmakta
 • Proje bütün Osmanlı tarihini ve coğrafyasını kapsamakta
 • Böylece Osmanlı’ya bütüncül bakmak mümkün olacak
 • Araştırmacılar için yeni çalışma konuları ve zengin materyal
 • Bu ve diğer çalışmalarla Osmanlı’daki bütün hadis faaliyetlerinin günümüz açısından önemi ve değerinin
  ortaya çıkacağı
 • Ortaya çıkacak ürünün Arapça neşri durumunda sözkonusu bulgular uluslararası bir nitelik kazanacaktır

Yöntem

 • Verilerin düzen, tasnif ve listelenmesi için veritabanı tasarlanması
 • Proje kapsamına giren şahısların ve biyografi kaynaklarının tespiti
 • Proje kapsamına giren eserlerin ve kaynakların tespiti
 • Proje kapsamına giren eserlerin basma ve yazma nüshalarının tespiti
 • Hadis yazmalarının
  • Gözden geçirilmesi
  • Müellife nispetinin belirlenmesi
  • Müellif nüshalarının tespiti
  • Eserin tanıtılması
  • Hadis ilmi açısından tahlil ve değerlendirme
 • Matbu nüshaların gözden geçirilmesi, zikre değer özelliklerinin belirtilmesi
 • Diğer eserlerin en az bir nüshasının veya matbu nüshanın gözden geçirilerek tanıtılması
 • Taslak çalışmanın ortaya çıkarılması
 • Çalışmaya nihai şekli verilerek yayımlanması