OSMANLI İLİM GELENEĞİNDE İSTANBUL DARÜLHADİSLERİ VE MÜDERRİSLERİ PROJESİ

1.PROJE BAŞLIĞI

Osmanlı İlim Geleneğinde İstanbul Darülhadisleri ve Müderrisleri

2.PROJE SÜRESİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

Başlangıç tarihi: 1 Kasım 2019
Proje süresi: 18 Ay

3.PROJEBÜTÇESİ

Projenin toplam bütçesi:
75.000

4. DESTEKLEYEN KURULUŞ

Darulhadis İlim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Derneği

5.PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Selahattin Yıldırım

6.ARAŞTIRMACILAR

Editör: Dr. Abdullah Yıldırım
Araştırmacı: Dr. Reşadet Ahmedov

7. TASHİH VE EKLEMELER

Prof. Dr. Cihan Okuyucu
Doç. Dr. Bedri Mermutlu

8. ARAŞTIRMANIN GEREKÇESİ VE PLANI

a. Projenin Amacı
1- İstanbul darülhadislerini tespit etmek.
2- Tespit edilen darülhadisler hakkında bilgi vermek.
3- İstanbul darülhadislerinin adlarını tespit etmek.
4- Tespit edilen darülhadislerin mümkün ise tanıtımını yapmak ve hakkında bilgi vermek.
5- Bir veritabanı oluşturarak İstanbul darülhadislerine Internet veya diğer elektronik ortamlarda ulaşma imkânını
sağlamak.
b. Projenin Önemi
1- İstanbul darülhadisleri hakkındaki araştırmalar yetersizdir.
2- Bu dönemle ilgili yapılan değerlendirmeler eksik ve yanlış bilgilere dayanmaktadır.
3- Araştırmacıların çalışabileceği materyaller bulunmaktadır.
4- Bu dönemde yapılan çalışmaların kendi dönemleri ve günümüz için önemi bilinmektedir.
5- Projenin tamamlanması durumunda İstanbul darülhadislerinin tarih içindeki seyri aydınlanmış olacaktır.
c. Araştırma Materyali ve Yöntem
1- Microsoft Office programı ile projeye uygun veritabanı tasarlanması
2- İstanbul darülhadisleri ile ilgili bilgi veren eserlerin taranarak proje kapsamına girecek şahısların tespiti
3- Osmanlı dönemi vaizleri ve kürsü şeyhleri hakkında bilgi veren biyografik ve bibliyografik eserler, yazma eser
katalogları ve (İSAM) İslam Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı Kütüphane Programı yardımıyla proje
kapsamına girecek eserlerin tespiti
4- Üçüncü maddede belirtilen materyaller yardımıyla tespit edilen eserlere ait basma ve yazma nüshaların
tespiti
5- Tespit edilen nüshaların gözden geçirilerek bilimsel açıdan eserlerin değerlendirilmesi
6- Sonuçların veritabanına işlenmesi
7- Veritabanına işlenen verilerin belge haline dönüştürülmesi
d. İlgili Literatür Işığı Altında Projenin Yeri
1- Konuyla ilgili çalışmalarda İstanbul darülhadisleri belirli dönemlerle sınırlı kalmış, bütününe tek kaynaktan
ulaşma imkânı sağlanamamıştır. Proje bu boşluğu tamamen ortadan kaldıracaktır.

2- Osmanlı dönemini kapsayan değerlendirmeler yapılamamıştır. Proje tamamlandığında bütün Osmanlı
dönemini kapsayan genel bir değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.
3- Yapılan araştırmalarda tespit edilememiş yeni darülhadisler, darülhadislere ait yeni bilgiler bulunmaktadır.
Bütün bu tespitler, sonraki çalışmalar için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.
e.Projenin İlgi Alanındaki Kaynaklar
Bu bölümde, ilgili kaynak (makale, bildiri, kitap vb.)adını, künyesini vererek listelenecektir.
f.Projenin Gelişme Basamakları
Bu bölümde projenin başarıya ulaşması için aşılması gereken temel basamaklar özetlenecektir. Projenin amacına
ulaşmış sayılması için elde edilmesi gereken sonuçlar belirlenecektir.
g. Proje Organizasyonu
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım: Genel koordinasyon
Dr. Abdullah Yıldırım: Veritabanının tasarlanması, projenin plan çerçevesinde yürütülmesi, materyallerin
değerlendirilmesi, hazırlanan yazıların okunarak düzenlenmesi, verilerin analiz edilerek veritabanına işlenmesi,
kitaplar için değerlendirme yapılması
Dr. Reşadet Ahmedov: Kaynak ve bilgilerin toplanması, araştırılması ve yazıya geçilmesi