KÜÇÜK BEDREDDİN EFENDİ
(946/1539)

Hayatı

Asıl ismi Bedreddin Mahmud olmakla birlikte, “Küçük Bedreddin” diye meşhur olmuştur.[1] Karasi/Balıkesir’in İnecik kasabasındandır.[2] Molla Uzzârî, Molla Lütfi, Muarrefzâde gibi devrin meşhur ulemâsından tedrîsini tamamladıktan sonra ilmiye mesleğine intisap ederek, Balıke­sir Medresesi’ne müderris oldu. Daha sonra sırasıyla İstanbul Kalenderiye, Vezir Mustafa Paşa, Edirne Dârulhadisi müderrisliklerini üstlendi.[3] 924/1518 tarihinde Sahn-ı Semân Medreseleri’nin Akdeniz cihetindeki üçüncü medresesi olan[4] Çifte Ayakkurşunlu Medrese’ye, bilâhare terfi ederek, 928/1521-22 yılında Ayasofya Medresesi’ne[5] günlük seksen akçe ile[6] müderris oldu. Kendi isteği ile tedrîsi bıraka­rak emekliye ayrıldı ve günlük 100 akçe maaş bağlandı. 946/1539 se­nesinde vefat etti.[7]

Başta hadis ilmi olmak üzere bütün ilimlerde mâhir olan Küçük Bedreddin Efendi, tasavvufa meyilli, sûfîlere karşı ise hayli muhabbetli idi.

Eserleri

Küçük Bedreddin Efendi bazı kitapların bazı bölümlerine hâşiyeler yazmış ancak bunları tedvin edememiştir.[8]

———————————————————————————————-

Bu yazı Dârülhadis Araştırma Projeleri kapsamında yayın hazırlıkları halen devam etmekte olan “Osmanlı Muhaddisleri Ansiklopedisi” başlıklı çalışmadan alınmıştır. Tüm hakları saklıdır.

[1]             eş-Şekâ’ik, 400; Mecdî, Şekâik Tercümesi, 401.

[2]             Mecdî, Şekâik Tercümesi, aynı yer; Sicill-i Osmânî, II, 12.

[3]             eş-Şekâ’ik, aynı yer; Mecdî, Şekâik Tercümesi, aynı yer; Târih-i silsile-i ulemâ, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2142, vr. 218a.

[4]             Târih-i silsile-i ulemâ, vr. 213b.

[5]             a.g.e., vr. 211b.

[6]             eş-Şekâ’ik, 401; Mecdî, Şekâik Tercümesi, aynı yer.

[7]             eş-Şekâ’ik, aynı yer; Mecdî, Şekâik Tercümesi, aynı yer; Sicill-i Osmânî, II, aynı yer.

[8]             Aynı yerler.